Artikel

KBS Årsmöte 2021

Årets årsmöte samlade 41 medlemmar 34 aktiva och 7 passiva. Innan mötet började visade Jonathan Schweitz-Boge Boge bilder och informerade om Sjöräddningssällskapet där han är frivillig sjöräddare.

Ordförande Anders Räntilä hälsade välkomna och öppnade årsmötet. Som mötesordförande valdes Urban Deljerud. Årets överskott på 129.248 kr  beslutades att balanseras in i ny räkning. Balans- och resultaträkningen fastäldes.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Förslaget till budget,avgifter och arvoden antogs av årsmötet.

Styrelsens proposition om byte av A-,B- och C-bryggorna med finasering genom lån och extra medlemsavgifter godtogs av årsmötet.

Som ordförande omvaldes Anders Räntilä samt övriga ledamöter vars mandattid gick ut förutom Maria Knaut som lämnade styrelsen. Nyval av ledamot på ett år blev Christin Bergqvist. Revisorerna Christer Persson och Sven-Olf Göransson omvaldes och nyval av revisorsuppleant Lars Norvik. Valberedningen med Lennart Johannesson och Krister Öhlin kvarstår med nyval av Urban Deljerud.

Övriga funktionärer inom KBS framgår av KBS hemsida.

Protokoll från årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan när det är justerat.

Ingvar Sätterström